Gizlilik Politikası:

Özger Züccaciye (“Tamamgelsin”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Tamamgelsin Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Tamamgelsin.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Tamamgelsin tarafından işletilmekte olan www.tamamgelsin.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Tamamgelsin ile paylaşılan veya Tamamgelsin'in, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Tamamgelsin tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Kullanıcı Bilgisi

·         Kullanıcı İşlem Bilgisi

·         İşlem Güvenliği Bilgisi

·         Finansal Bilgi

·         Pazarlama Bilgisi

·         Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Tamamgelsin, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Tamamgelsin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Tamamgelsin tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Tamamgelsin ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Tamamgelsin'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Tamamgelsin, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Tamamgelsin, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tamamgelsin' in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Tamamgelsin, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Özger Züccaciye Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

·         Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.tamamgelsin.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Tamamgelsin tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkinda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Tamamgelsin, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Tamamgelsin' in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Özger Züccaciye olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, kart bilgilerinizin ilk ve son dört rakamı gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a.Tamamgelsin.com sitemizde (“Site”) satış yapan firmalara aracılık yapılması ile ilgili süreçlerin ilerletilmesi

b.Ürünlerin internet sitesinde ilan şeklinde listelenmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması

c.Satış yapılabilmesi için iletişim ortamı sağlanması ve ödemenin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması

d.Satılan ürünlerin alıcıya teslimi için satıcı tarafından nakliye hizmetinin verilmesi

e.İş ortakları, hissedarlar ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi

f.Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

g.Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası

h.Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi

i.Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi

j.Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

k.Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

l.Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

m.Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

n.Veri Sahibinin talep ve şikâyet yönetimi

o.Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi

p.Yetkili devlet kurumlarına mevzuata göre bilgi verilmesi

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (iş birliği yapılan şirket veya kişiler, hissedarlar, tedarikçiler) aktarabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

•a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

•c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

•f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

•g) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

•h)Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kullanıcılarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Başvuru Formu’nda belirtilen yollarla Şirketimiz ile her zaman iletişime geçebilirler.

                                                                                                         

                                                                                                         BAŞVURU FORMU

 

(6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“Veri Sahibi Kişi”), veri sorumlusuna başvurarak birtakım hakları kullanabileceği şeklinde hüküm yer almaktadır. İşbu başvuru formu (“Başvuru Formu”) ile Veri Sahibi Kişi’lerin şirketimiz Özger Züccaciye (“Veri Sorumlusu”) nezdinde Kanun’da tanımlanan şekliyle veri sorumlusu sıfatını taşıdığı durumlar açısından yasal haklarını kullanabilme usulü belirlenmiştir.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince Veri Sahibi Kişiler Veri Sorumlusu’na başvurabilecektir. Başvuru Formu’nda, Veri Sorumlusu şirketimiz tarafından seçilen başvuru usulleri gösterilmektedir.

Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki usuller yazılı başvuru olarak kabul edilecek ve değerlendirilecektir. Bu yöntemler dışında yapılan başvurular ya da bilgi talepleri kişisel veri güvenliği nedeniyle değerlendirilemeyecektir.

Yazılı Başvuru Yöntemleri

1.Noter marifetiyle başvuru

2.PTT üzerinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla başvuru

Bu başvuru yöntemleri bazında kullanılacak iletişim bilgisi şu şekildedir.

•Noter ya da iadeli taahhütlü mektup  

•Veri Sorumlusu yasal adresi olan  “   Bayraktar mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 194 Kahta Adıyaman”a “Kişisel Veri İşlemesi Hakkında Bilgi Talebi” ya da benzer bir açıklama ile gönderilmelidir.

 

Elektronik imzalı başvuru

Veri Sorumlusu’na iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13. Maddesi 2. Fıkrası gereğince 30 (otuz) gün içinde ve başvuruda kullandığınız usule göre yanıtlanacaktır. Başvurunuzun Veri Sorumlusu tarafından gerektiği gibi değerlendirilmesi, gerekli araştırmanın yapılabilmesi ve Veri Sahibi Kişi’ye uygun bir dönüş yapılabilmesi için aşağıda talep edilen bilgi ya da belgelerin veya başvuru sonrasında ek olarak istenebilecek bilgi ya da belgelerin eksiksiz olarak Veri Sorumlusu’na iletilmesi gereklidir. Veri Sahibi Kişi, eksik ya da yanlış olarak verilen bir bilgi ya da belge nedeniyle Veri Sorumlusu’nun gerekli araştırmayı yapamaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Veri Sorumlusu tarafından Başvuru Formu’nda eksik veya yanlış verildiği tespit edilen bilgilerin doğrusunun talep edilmesi ya da ek bilgiler istenmesi halinde Kanun’un 13. Maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre duracak ve ek bilgi ya da belgenin Veri Sorumlusu’na iletilmesini müteakip yeniden ve kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Başvurular, Kurul tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Ancak başvurulara Veri Sorumlusu tarafından verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, Veri Sahibi’nden her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Veri Sahibi tarafından cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sahibi Kişi Başvuru Formu ile ya da daha sonrasında Veri Sorumlusu’na iletmiş olduğu tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, hiçbir yanlış içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Veri Sahibi Kişi, Başvuru Formu’nun değerlendirilmesi ve sonraki sürecin yürütülebilmesi amaçlarına yönelik olarak, kişisel verilerinin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul eder.

Veri Sahibi Kişiden İstenen Bilgiler

I.Başvuran Veri Sahibi Kişinin İletişim Bilgileri

Ad -Soyad:

TC Kimlik No:

Telefon:

E-Posta:

Fiziki Adres:

II.Veri Sorumlusu ile Olan Ticari/Bireysel İlişkinin Niteliği

•a)Aşağıdaki tabloda verilen tiplerden hangisine uygun olduğunuzu düşünmekteyseniz bu kısımdaki size uygun bilgiyi işaretleyerek ilgili bölümün yanındaki alana Veri Sorumlusu ile olan ilişkinizin niteliğini bildiren bilgiyi seçiniz.

 

Çalışan                                                   Çalışan Adayı                                                     Kullanıcı                                                                   Diğer

     

•b) Yukarıdaki ilişki tanımlarına uymayan bir kapsamda olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bu bölümde gerekli açıklamayı yapınız.

III.Kanun Kapsamındaki Talep

Kanun kapsamındaki talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınızı ve açık talebinizi aşağıdaki bölüme yazınız.

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder ve başvurumun incelemeye alınmasını talep ederim.

Başvuran Veri Sahibi Kişi

Ad – Soyad :

Tarih :

İmza : 

 

 

Çerez Politikası:

Özger Züccaciye. (“Tamamgelsin”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Tamamgelsin.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası Tamamgelsin.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Tamamgelsin, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Tamamgelsin tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Tamamgelsin.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

·         Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Tamamgelsin tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Tamamgelsin ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

·         Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

·         Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

·         Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Tamamgelsin üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

·         Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

·         Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

·         Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Tamamgelsin, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

·         Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

·         Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

·         Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

·         Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

·         Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Tamamgelsin' e başvurarak, kendileriyle ilgili,

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Tamamgelsin tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Tamamgelsin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Tamamgelsin, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Tamamgelsin, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.